Procedury oceny osiągnięć i postępów uczniów

Ocena osiągnięć i postępów w nauce uczniów jest częścią programu nauczania szkoły i musi być zgodna z wyznaczonymi celami edukacyjnymi. Szkoła podstawowa jak i szkoła średnia , zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowuje opis procedur oceniania osiągnięć i postępów w nauce uczniów. 

Szkoła podejmuje decyzje dotyczące:

  • sposoby i środki oceniania i / lub oceniania osiągnięć i postępów uczniów. Szkoła przewiduje, czy do oceny i samooceny osiągnięć i postępów ucznia zostaną wykorzystane: oceny , komentarze, punkty kredytowe, portfolio (e-portfolio, e-portfolio), opis osiągnięć w nauce, cechy ucznia, historie sukcesu uczniów; (si) ocenianie, ocenianie opisowe itp.
  • Metody oceny w nauczaniu według programów, przedmiotów do wyboru, modułów przedmiotowych. Na przykład, jeśli uczeń szkoły średniej zamierza studiować sport, sugeruje się, aby osiągnięcia w wychowaniu fizycznym oceniać raczej na podstawie oceny, a nie na podstawie wyników.
  • Zapewnienie spójności między formami oceniania osiągnięć i postępów ucznia.

Lektor Personalny – Korepetycje – 792-874-363

Aktualnie działamy na terenie miast: Gliwice (Szobiszowice , Szałsza , Czekanów , Żerniki , Obrońców Pokoju , Niepaszyce , Ostropa , Wójtowa Wieś , Trynek , Ligota , Maciejów , Makoszowy), Sośnicowice, Knurów, Ruda Śląska, Katowice , Chorzów, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Pyskowice, Wieszowa, Zbrosławice, Wielowieś, Tworóg, Toszek, Zawadzkie oraz okolice.

Rodzaje ocen

Programy ramowe są głównym celem wszystkich części oceniania – planowania, nauczania, rejestrowania i omawiania informacji o ocenach, doskonalenia edukacji. Ocenianie formatywne, diagnostyczne i podsumowujące są połączone w procesie edukacji szkolnej.

Ocena kształtująca . Jego celem jest pomoc uczniowi w nauce, dostarczaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych, monitorowaniu postępów i zapewnianiu szybkiej pomocy w celu poprawy osiągnięć uczniów. W tym celu szkoła wdraża system monitorowania postępów poszczególnych uczniów i korzysta z dostępnych danych, takich jak ogólnokrajowe testy osiągnięć uczniów itp. opracowane narzędzia do monitorowania lub opracuj je i zastosuj samodzielnie.

Celem postępów indywidualnego ucznia jest monitorowanie, czy poziom nabytych przez studenta kompetencji jest optymalny, odpowiada postawionym przed nim celom oraz jego indywidualnym uprawnieniom, aspiracjom i doświadczeniu. Czy uczeń stale i konsekwentnie uczy się nowych i bardziej złożonych przedmiotów, nabywa nowe umiejętności, mocniejsze wartości. Jednocześnie poszukuje się sposobów promowania samoświadomości ucznia, wytrwałości, samooceny i doskonalenia jego działań / uczenia się. Sam uczeń, jego rodzice (opiekunowie, opiekunowie), nauczyciele kształcący i inni pedagodzy uczestniczą w ocenie indywidualnych postępów ucznia. Nauka uczniów jest dostosowywana na podstawie informacji uzyskanych podczas oceny.

Ocena diagnostyczna . Ocena diagnostyczna mierzy osiągnięcia i postępy ucznia, aby celowo zaplanować dalszą naukę, aby zapewnić pomoc w nauce w pokonywaniu trudności. Diagnostyczna ocena osiągnięć uczniów w szkole przeprowadzana jest regularnie, zgodnie z logiką nauczania / uczenia się, jasnymi kryteriami oceny, umowami szkolnymi. Podczas oceny diagnostycznej osiągnięcia ucznia oceniane są w formie uzgodnionej ze szkołą (można to odnotować np. Za pomocą ocen, punktów zbiorczych itp.). Uzyskane informacje są wykorzystywane do analizy postępów i potrzeb uczniów oraz do wyznaczania dalszych celów w nauczaniu i uczeniu się.

Ocena podsumowująca . Osiągnięcia uczniów pod koniec okresu edukacji są formalnie podsumowywane i oceniane na 10-stopniowej skali lub z oceną „zdany”, „niezaliczony” lub „zwolniony”. Wpis „zwolniony” wpisuje się w przypadku zwolnienia ucznia na polecenie lekarza i na polecenie dyrektora szkoły. Pod koniec okresu nauki (na przykład semestru) osiągnięcia / wyniki edukacyjne ucznia są podsumowywane i rejestrowane przez nauczyciela, który go uczył. Kryteria oceniania służące do oceny osiągnięć uczniów muszą być powiązane z opisami przedmiotów opisanymi w ogólnych programach nauczania. Muszą być znane uczniowi. Wykształcenie średnie kończy się egzaminami maturalnymi.

Ocena pozytywna / negatywna. Zadowalające wyniki to 4–10 punktów, „zaliczony” i „osiągnięty postęp”. Oceny na 1-3 punkty, „nie uwzględniono” i „brak postępów” są uznawane za niezadowalające.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli egzamin szkolny oceniany jest na 4–10 punktów, egzamin dojrzałości państwowej ocenia się na 16–100 punktów.

Uczestnicy ewaluacji

Efekty uczenia się są oceniane przez nauczyciela, organizatora edukacji, założyciela szkoły, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz upoważnione przez nie instytucje.

Nauczyciele planują i oceniają postępy i osiągnięcia uczniów. Podsumowuje i ocenia osiągnięcia uczniów. Zapisuje informacje o ocenie zgodnie z procedurami szkolnymi. Informuje uczniów, ich rodziców (opiekunów, opiekunów), innych nauczycieli, dyrektorów szkół o nauce, osiągnięciach i lukach uczniów. Analizuje i udoskonala nauczanie i uczenie się uczniów. Zapewnia, że ​​uczniowie mający trudności w nauce otrzymają niezbędne wsparcie w odpowiednim czasie.

Szkoła ustanawia ogólną procedurę gromadzenia, rejestrowania i wykorzystywania informacji dotyczących oceny postępów i osiągnięć uczniów. Zapewnia spójność metodologii oceniania przy przechodzeniu z klasy do klasy, z jednego poziomu nauczania na drugi, pomiędzy równoległymi zajęciami, poszczególnymi przedmiotami. Koordynuje zakres i częstotliwość zadań kontrolnych. Zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Ocenia jakość pracy szkoły i nauczyciela na podstawie osiągnięć uczniów.

Dział edukacji administracji założycielskiej szkoły analizuje informacje o ocenach w szkołach i wykorzystuje je do podejmowania decyzji. Oceniając efektywność pracy szkoły, brany jest pod uwagę kontekst społeczno-kulturowy. Zapewnia koordynację procedur zewnętrznej oceny osiągnięć uczniów ze szkołą i nauczycielami. Zapewnia nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdza dokumenty regulujące ogólny program kształcenia formalnego i ocenę osiągnięć uczniów. Ustala tryb oceny osiągnięć ucznia po ukończeniu studiów na poziomie średnim. Zapewnia operatywną i wysokiej jakości analizę wyników zewnętrznej oceny osiągnięć uczniów, ich prezentację pedagogiczną i publiczną, właściwe wykorzystanie tych informacji.

Promowanie uczniów do wyższej klasy

Transfer uczniów

Uczeń III klasy gimnazjum, który zaliczy roczne oceny z wszystkich przedmiotów obowiązkowych z programu nauczania, zostaje promowany do klasy wyższej.

Absolwent (uczeń IV klasy gimnazjum), który z przyczyn obiektywnych przerwał studia w bieżącym roku akademickim, może powtórzyć przedmiot w następnym roku akademickim lub kontynuować studia zaoczne.

Absolwent, który zaliczył rok akademicki i uzyskał niezadowalające oceny roczne lub nie zaliczył części zaliczeń lub egzaminów, nie może powtarzać przedmiotu. W ramach samodzielnej nauki uczeń może wyeliminować zaległości w nauce, płacąc za nie w szkole w ramach odpowiedniego programu nauczania na poziomie średnim.

Egzaminy maturalne i praca maturalna

Uczeń, który ukończył szkołę średnią i chce uzyskać świadectwo dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu dojrzałości (szkolnego lub państwowego) i może bronić dojrzałości zawodowej.

Egzamin maturalny – egzamin, którego zadanie zostało przygotowane zgodnie ze szkolnym programem maturalnym (wymagania). Egzamin jest przeprowadzany i oceniany w szkołach. Oceniane w dziesięciostopniowej skali (1-10) z wykorzystaniem oceny kryterialnej.

Od 2013 Po raz pierwszy wszyscy absolwenci – zarówno z języków litewskich, jak i języków mniejszości narodowych – przystąpili do tego samego egzaminu dojrzałości z języka litewskiego i literackiego. Do tego czasu absolwenci studiujący język mniejszości narodowej przystępowali do państwowego egzaminu z języka litewskiego, który różnił się od egzaminu z rodzimego języka litewskiego. Wprowadzono okres przejściowy w celu zharmonizowania oceny tego egzaminu. Początkowo absolwenci szkół uczących języka mniejszości narodowej podlegali kartelowi niższej oceny egzaminacyjnej.

Państwowy egzamin maturalny (VBE) – egzamin, którego zadanie zostało przygotowane zgodnie z państwowym programem (wymaganiami) maturalnego egzaminu maturalnego i jest przeprowadzany w państwowych ośrodkach maturalnych.

Od 2013 Na Litwie zmieniła się ocena pracy uczniów VBE. Do tej pory ocena pracy studenta VBE była normatywna z elementami oceny kryterialnej. Uczniowie, którzy zdali VBE byli oceniani w skali od 1 do 100. Od 2013 roku kryterium są testy egzaminacyjne VBE . Zgodnie z zasadami oceny kryterialnej egzamin dojrzałości szkolny jest oceniany według wcześniej ustalonych kryteriów oceniania. Ocena egzaminatora jest przypisywana do ustalonego wcześniej poziomu osiągnięć VBE – dostateczny, podstawowy lub wyższy. Najniższa ocena ucznia, który zdał egzamin to nie 1 punkt VBE, ale 16. Oceny od 16 do 35 przypisuje się na zadowalającym poziomie, od 36 do 85 – na podstawowym poziomie od 86 do 100 – na wyższy poziom osiągnięć.

Praca dojrzałości – wieloletnia praca ostatniego ucznia (kilku uczniów) programu maturalnego, przygotowana w procesie dydaktycznym. Praca dojrzałości jest utożsamiana ze szkolnym egzaminem dojrzałości. Nie jest to jednak odpowiednik obowiązkowego egzaminu z języka i literatury litewskiej. Praca maturalna może być przygotowana z dowolnego przedmiotu lub kilku przedmiotów z indywidualnego programu nauczania. Uczeń wybiera do 18 września roku szkolnego, czy przygotować pracę dojrzałości. Uczeń przygotowuje pracę dojrzałą przez około pół roku – od początku roku szkolnego (18 września) do połowy marca następnego roku. Uczeń przygotowuje prace dojrzałości w swojej szkole. Pracę dojrzałości ocenia się w Maturity Work Assessment Centre.

Uprawnienie do przystąpienia do egzaminu dojrzałości             

Student może przystąpić do egzaminu dojrzałości, jeżeli zaliczył program przedmiotu i roczna ocena z tego przedmiotu jest co najmniej dostateczna. Dyrektor szkoły w drodze nakazu wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu dojrzałości. W przypadku niezadowalającej oceny rocznej z przedmiotu student nie może przystąpić do egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu.

Osoba, która uzyskała niedostateczną ocenę z państwowego egzaminu dojrzałości w sesji głównej, może przystąpić do szkolnego egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu w sesji powtarzanej.

Egzaminy i inne metody oceny osiągnięć są organizowane przez instytucje upoważnione przez Ministra Edukacji i Nauki.

Świadectwa wykształcenia

Uznaje się, że uczeń ostatniego roku szkoły średniej, który uzyskał zadowalające roczne oceny ze wszystkich przedmiotów, ukończył program edukacji na poziomie średnim. Gdy uczeń zdaje również egzaminy maturalne – po uzyskaniu wykształcenia średniego. Rok ukończenia szkoły średniej i rok ukończenia szkoły średniej nie mogą się pokrywać.

Zaświadczenie o osiągnięciach w nauce wydaje się studentowi ostatniego roku studiów ponadgimnazjalnych, który nie zdał egzaminów maturalnych lub zdał tylko część egzaminów i / lub zaliczeń wymaganych do uzyskania świadectwa dojrzałości.

Certyfikat dojrzałościwydawany uczniowi, który ukończył szkołę średnią i zdał egzaminy maturalne i / lub pracę maturalną. W celu uzyskania świadectwa dojrzałości należy zdać dwa egzaminy maturalne (chyba że kandydat zostanie zwolniony z wybranego egzaminu dojrzałości na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły) lub jeden egzamin maturalny i jedną pracę maturalną. Jeden z nich jest obowiązkowy – język i literatura litewska. Rodzaj tego egzaminu – państwowy lub szkolny – wybiera student. Oprócz egzaminu dojrzałości z języka i literatury litewskiej student może wybierać i przystępować do egzaminów maturalnych i prac dojrzałości z nie więcej niż 6 przedmiotów. Od 2016r student pragnący studiować na państwowej uczelni składa egzamin maturalny z matematyki (wyjątek dotyczy osób rozpoczynających studia artystyczne). W latach 2017-2018 uczniowie mogą wybrać pracę dojrzałą, co jest równoznaczne ze szkolnym egzaminem dojrzałości. Nie jest jednak odpowiednikiem obowiązkowego egzaminu dojrzałości z języka i literatury litewskiej.

Studentowi, który zdał egzaminy państwowe (co najmniej jeden), wystawia się świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem i / lub maturę z co najmniej 9-10 rocznymi ocenami ze wszystkich przedmiotów, litewskiego, języka ojczystego i jednego zaliczenia z języka obcego, egzaminów szkolnych i oceny maturalne oraz oceny egzaminów państwowych z co najmniej 50 pkt.

Świadectwo dojrzałości wydawane jest uczniom państwowych i miejskich oraz niepaństwowych liceów, szkół zawodowych i gimnazjów, którzy ukończyli szkołę średnią, średnią dla dorosłych lub ogólnokrajową szkołę artystyczną.

Oceń Nas

Autor: Beata Borek