W dniu 14 kwietnia ministrowie edukacji państw członkowskich omówili konsekwencje pandemii COVID-19 dla systemów edukacji w całej Unii Europejskiej i skupili się na wyzwaniach związanych z przejściem na kształcenie na odległość.

Rząd Polski zorganizował drugą nieformalną wideokonferencję ministrów edukacji na temat konsekwencji COVID-19 dla edukacji i szkoleńWideokonferencja była dla ministrów edukacji okazją do wymiany praktyk dotyczących możliwości uczenia się na odległość i związanych z nimi kwestii, takich jak organizowanie wirtualnego uczenia się np. korepetycje z języka angielskiego i nauczania, modernizacja istniejących systemów informacyjnych, zapewnienie równego dostępu do kursów i korepetycji oraz utrzymanie jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie różnych rodzajów wsparcia dostosowanego do uczniów, nauczycieli i rodzin.

Ponadto ministrowie wymienili informacje o krajowych planach na zakończenie roku szkolnego i roku akademickiego, o ocenach, ocenach, egzaminach, a także o rekrutacji na różne poziomy kształcenia. Poruszyli również kwestię usuwania barier w mobilności edukacyjnej.

Edukacja na odległość i COVID-19

Przed wybuchem globalnej pandemii z nowym koronawirusem (ogólnie nazywanym COVID-19) świat był już w obliczu kryzysu uczenia się, czego dowodem był wysoki poziom ubóstwa związanego z uczeniem się.

Wraz z rozprzestrzenianiem się COVID-19, spośród wielu zakłóceń w normalnym życiu, 160 krajów nakazało tymczasowe zamknięcie szkół, pozostawiając około 1,6 miliarda dzieci i młodzieży poza szkołą. Powszechne zamykanie szkół może spowodować nie tylko utratę edukacji w krótkim okresie, ale także dodatkową utratę kapitału ludzkiego i zmniejszenie szans ekonomicznych w dłuższej perspektywie.

Aby pomóc złagodzić utratę możliwości edukacji, wiele krajów poszukuje możliwości wykorzystania uczenia się na odległość np. w formie korepetycje z matematyki , do radzenia sobie z sytuacją i radzenia sobie z kryzysem. Bank Światowy aktywnie współpracuje z ministerstwami edukacji w kilku krajach, wspierając ich wysiłki na rzecz zapewnienia możliwości uczenia się na odległość, gdy szkoły są zamknięte.

Oceń Nas

Autor: Beata Borek